Pont Major, 21 - 17007 Girona

972 207 279

Canal de denúncies escoles FEDAC

El canal de denúncies és una eina de transparència de les escoles FEDAC en compliment de la legislació vigent, i també una mostra del nostre compromís diari envers el benestar de les persones i el Bé Comú.

La creació d’aquest canal de denúncies ens permet donar visibilitat als principis de transparència davant la societat, i ser escoles protagonistes d’un ecosistema que promou una cultura ètica i de prevenció.

A FEDAC vetllem perquè les persones que en formen part compleixin amb la missió, visió i valors de la institució. Amb l’objectiu de protegir totes les persones que hi tenen relació, fem molta atenció a qualsevol comportament que pugui ser il·lícit, irregular o delictiu, denunciat a través d’aquest canal.

El canal de denúncies permet:

 • La millora en la cultura ètica de FEDAC: fomenta la transparència, l’honestedat i l’ètica a tots els nivells de l’organització; i dona veu a qualsevol integrant de la comunitat educativa per denunciar una situació que consideri irregular.
 • La millora de la comunicació per facilitar l’actuació preventiva: els gabinets de crisi poden detectar de manera incipient possibles delictes o irregularitats dins del nostre entorn.

Quan he d'informar?

El canal està habilitat per informar de conductes irregulars, il·lícites o delictives comeses per alguna persona de les escoles FEDAC amb relació als àmbits següents:

 • Drets humans: Vulneració dels drets humans.
 • Drets de les persones de la comunitat educativa: Conductes que posen en perill la salut i la integritat de les persones, o que generin situacions de discriminació, o que suposin assetjament escolar, sexual o laboral.
 • Recursos informàtics: Ús inadequat dels equips informàtics i tecnològics de les escoles FEDAC, o descàrrega no autoritzada de programes.
 • Conflictes d’interès: Situacions personals o relacions inapropiades amb terceres parts que poden condicionar el correcte desenvolupament de les responsabilitats adquirides amb les escoles FEDAC, anteposant els interessos personals als de la institució.
 • Corrupció: Beneficis a una persona de l’administració pública per influir sobre les seves decisions, per obtenir privilegis o per compensar un benefici obtingut anteriorment, inclosos els pagaments per facilitar o agilitzar tràmits; garantir beneficis a persones que no són funcionàries públiques per induir o recompensar un servei prestat indebut; la implicació d’un alumne en una decisió de les escoles FEDAC que comporti un benefici directe o indirecte per a aquest alumne o per a alguna persona relacionada amb ell.
 • Solvència de les escoles FEDAC i aspectes comptables: Ocultació de béns, o registre i anàlisis sistemàtics de transaccions comercials i financeres que incompleixen la normativa comptable.
 • Delictes contra la hisenda pública i la seguretat social: Obtenció, gestió o ús fraudulent d’ajudes o subvencions públiques; o defraudar la hisenda pública o la seguretat social.
 • Anomalies en l’origen i el destí dels capitals: Conductes que fan ineficaces les polítiques internes de prevenció de blanqueig de capitals.
 • Fraus: Enganys i omissions d’informació rellevant a terceres parts.
 • Propietat industrial: Ús de marques i patents sense tenir-ne la llicència.
 • Confidencialitat de la informació: Ús no autoritzat de la informació no pública de les escoles FEDAC o de les dades reservades de caràcter personal de les persones vinculades a les escoles FEDAC.

Preguntes freqüents sobre el canal de denúncies

Què és el canal de denúncies de les escoles FEDAC?

És el mitjà a l’abast de qualsevol persona amb informació sobre infraccions en un context laboral o professional amb les escoles FEDAC perquè pugui informar d’accions u omissions que poden ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.  

Com puc presentar una denúncia?

Pots presentar una denúncia per escrit o verbalment. En els dos casos, es garanteix la confidencialitat de la persona informant.

Per presentar-la per escrit, pots fer-ho a través del formulari "Presenta una denúncia". Recorda que pots optar per presentar la comunicació de manera anònima.

També pots presentar una denúncia verbalment, a través d’una reunió personal o per telèfon al 933 172 141.

Com es tramiten les denúncies transmeses a través d’aquest canal?

Un cop registrada la informació, la persona responsable del canal de denúncies comprovarà si exposa fets o conductes que es troben dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest mecanisme. Amb aquesta anàlisi preliminar, la persona responsable decidirà admetre o inadmetre la denúncia.

L’admissió o inadmissió a tràmit es comunicarà a la persona informant dins dels cinc dies hàbils següents, tret que la comunicació fos anònima o la persona informant hagués renunciat a rebre comunicacions.

En el cas de les denúncies admeses, s’iniciarà una investigació per esclarir els fets. Es podria sol·licitar una entrevista tant amb la persona informant com amb la persona afectada, garantint la presumpció d’innocència i preservant la identitat de la persona informant.

En un termini màxim de tres mesos, ens comprometren a tenir la resolució final de la denúncia, excepte casos d’especial complexitat que requerixin una ampliació del termini.

Puc denunciar sense proves? Quines comunicacions no s’admeten a tràmit?

El canal d’informació s’ha d’utilitzar de forma conscient i responsable, evitant un ús abusiu i de mala fe. Per això, és important transmetre-hi només aquella informació que raonablement consideris que pot ser veraç.

No s’admetran a tràmit les comunicacions següents:

 • Informacions incloses en comunicacions que ja hagin estat inadmeses pel canal de denúncies.
 • Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l’informant i les persones a les quals es refereixi la comunicació o revelació.
 • Informacions que constitueixin simples rumors.
 • Informacions o fets relatats mancats de tota versemblança.
 • Informacions o fets relatats no constitutius d’infracció en l’ordenament jurídic inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest procediment.
 • Informacions mancades de fonament o que, segons el parer de la persona responsable del sistema, existeixin indicis racionals d’haver-se obtingut mitjançant la comissió d’un delicte. En aquest cas, a més de la inadmissió, es remetrà al ministeri fiscal la relació dels fets que s’estimin constitutius de delicte.
 • Informacions que no continguin informació nova i significativa sobre infraccions incloses en una denúncia anterior respecte de la qual han conclòs els procediments corresponents.
Quins són els meus drets i garanties com a persona denunciant?

La persona informant té els drets i les garanties següents en les seves actuacions amb la persona responsable del canal de denúncies:

 • Decidir si desitja formular la denúncia de manera anònima o no anònima. En el cas de les denúncies no anònimes, es garantirà la reserva de la identitat de la persona denunciant, de manera que aquesta no sigui revelada a terceres parts.
 • Formular la comunicació verbalment o per escrit.
 • Indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur on rebre les comunicacions de la persona responsable del sistema.
 • Renunciar a rebre comunicacions de la persona responsable del sistema.
 • Comparèixer davant la persona responsable del sistema, per pròpia iniciativa o quan sigui requerida per aquesta.
 • Sol·licitar a la persona responsable del sistema que la compareixença davant seu sigui realitzada per videoconferència o altres mitjans telemàtics segurs que garanteixin la identitat de la persona informant, i la seguretat i la fidelitat de la comunicació.
 • Exercir els drets que li confereix la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
 • Conèixer l’estat de la tramitació de la seva denúncia i els resultats de la investigació.
 • Es garanteix la protecció de la persona informant davant qualsevol acte constitutiu de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia.

Presenta una denúncia

Has detectat una mala pràctica a les escoles FEDAC i creus que l’has de denunciar? A través del canal intern de denúncies pots informar de manera confidencial sobre conductes irregulars, il·lícites o delictives.

Si ho prefereixes, també pots presentar la denúncia dels fets verbalment en una reunió personal o per telèfon. En aquest cas, pots trucar al telèfon 933 172 141.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website